การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารของชาวบ้านหนองหลังยาวชน
  ชื่องานวิจัย-การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนระดับนียบัตรวิชาชีพ
 
 
 
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป้ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรเลิงนกทา-จังหวัดยโสธร
  ชื่องานวิจัย-การส่งเสริมทักาะการเขียน-ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
 
 
 
การใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชนบ้านภูเขาขาม
 
ชื่อเรื่อง ปัญหาการเรียนโปรแกรม Excel 2007 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
 
 
 
การใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชนบ้านสร้างมิ่ง
 
ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น
 
 
 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบนักเรียนประกาศนียบัตร
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
 
 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนขาขาม
 
ชื่อเรื่อง ปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชี 2
 
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม-Microsoft-Access2007
 
 
 
การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างนิสัยรักในการอ่านของนักเรียนย
 
ชื่อเรื่องศึกษาความสนใจในระบบคอมพิวเตอร์ของชุมชน
 
 
 
การพัฒนาระบบบัญชี
 
บทคัดย่อ-การศึกษาการสอนพาวเวอร์พอยกลุ่มนักเรียน
 
 
 
การศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft office Excel นำเสนอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
บทบาทของวัฒนธรรมที่ชาวบ้านดู่ใน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint
 
บทบาทคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของชุมชนบ้านประทาย
 
 
 
การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาTabletของนักเรียน
 
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนชุมชนไร่สีสุก
 
 
การศึกษาการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ในกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจรญ
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
 
 
การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้านสร้ามิ่งมิตรภาพี่ 191
 
 
การศึกษาค่านิยมที่มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของขฃชุมชนบ้านโคกสาร
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
 
 
การศึกษาเจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านยางเดี่ยว
 
ปัญหาเงินกู้นอกระบบบ้านวินัยดี
 
 
 
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
 
ปัญหาระบบเศรษฐกิจที่มีต่อร้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชุมชน
 
 
 
การศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของชุมชนบ้าทนโคกสาร
 
พฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
 
 
 
การศึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ในหมู่บ้านดงมะยาง
 
เรื่องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ-ตำบลโคกสำราญ-อำเภอเลิงนกทา-จังหวัดยโสธร
 
 
 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาระกับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
 
เรื่องปัญหาการเรียนโปรแกรม Power-Point
 
 
 
การศึกษาเรื่อง บทบาทของวัฒนธรรมที่ชาวบ้านจิกดู่ใน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
ศึกษาเจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของเยาวชนบ้านสมสะอาดเนินกุง
 
 
 
การสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
 
ศึกษาปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2556
 
 
 
การสอนวิธีการทำสมุดรายวันทั่วไป
 
ศึกษาปัญหาการแยกหมวดหมู่บัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
 
 
 
การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ศึกษาสนใจระบบคอมพิวเตอร์ของชุมชน บ้านชาติ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
 
ความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำบลโคกสำราญ
สื่อการเรียนCAIอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office Excel
สื่อการสอนCAIหน่วยตัวต้านทานไฟฟ้าของนักเรียน
 
เจตคติต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของเยาวชน
หัวข้องานวิจัย-การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานเครื่องยนตเล็ก
 
ชื่องานวิจัย การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงานของนักเรียนระดับชั้น ปวชียน
อธิบายเกี่ยวกับหมวดของบัญชีเบื้องต้น
 
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของ
 
ชื่องานวิจัย ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวนผลคำประยุกต์ เรื่องการแก้ปัญหา
 
ชื่องานวิจัยการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติติอวิชา