ศูนย์สารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 199 หมู่ 20 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำ นาจเจริญ โทร.04545 2434 โทรสาร 045452436