จำนวนผู้เรียนจำนวนจำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ ประจำปีการศึกษา

หลักสูตร
ระดับชั้น ปกติและทวิภาคี หลักสูตรระยะสั้น รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด
ปวช. 1 0 0 0 0 0 0 0
ปวช. 2 0 0 0 0 0 0 0
ปวช. 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมระดับ ปวช. 0 0 0 0 0 0 0
ปวส. 1 0 0     0 0 0
ปวส. 2 0 0     0 0 0
รวมระดับ ปวส. 0 0     0 0 0
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตรี รวม
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
    สาขาวิชาช่างยนต์
 
 
    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
รวม 0 0 0 0
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
รวม 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0