สาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์
   
   
   
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
าง  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิยการ   1. สาขางานการบัญชี 
2.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
   
   
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด   สาขางานการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ